درباره ما

مقدم یکایک شماهمکاران صنفی را ازسراسرایران  به سایت دیزل بوک را خیرمقدم عرض میکنیم

تاسیس سایت دیزل بوک به پیشنهادیکی ازاصناف مرتبط وباپشتیبانی وهمت تعدادی ازهمکاران درصنف ماشین آلات سنگین ونیمه سنگین دیزل ازاستانهای مختلف ایران  درقالب هیت امنا به کارگروه ایکامرس ایران  که توسعه دهنده وطراح سایت وفروشگاه اینترنتی است پیشنهاد طراحی ساخت آن داده شد که درابتدای سال ۱۴۰۲ تکمیل وبه  بهره برداری رسید هدف اصلی تاسیس این سایت ایجادمرکزی جهت اجماع همکاران صنفی که درزمینه مجموع مشاغل وصنایع مرتبط باماشین آلات سنگین ونیمه سنگین دیزل ازجمله فعالان درصنعت حمل ونقل جاده ای وترانزیت شاغل به کاروفعالیت صنفی بتوانند مرجعی واحدجهت حضور ومعرفی وبه نمایش گذاشتن نوع کسب وکاروثبت سوابق صنفی خوددرقالب آگهی وتبلیغات اینترنتی راداشته باشند وبه مرور باحضور ومعرفی خوددراین سایت  وحدت وگستره قدرت بی بدیل صنفی خودرا درمیان اصناف دیگر بازیابند وآن رادرمعرض دیدعموم جامعه به نمایش بگذارند همچنین با ایجاد بخش پیام رسان دراین سایت ازاخبار صنفی وهمچنین روند فعالیت اتحادیه های صنفی خوددرهرشهر واستان باخبرشوند یا از خبرفوت وعروج  یک همکارصنفی  آگاه وامکان ارسال پیام تسلیت به بازماندگان آن مرحوم را در سایت برای تمام همکاران فراهم باشد که حداقل از حال واحوال یکدیگر بهترآگاهی یابیم وتنها جایی که این امکانات رابرای مافراهم میکردهمین بسترفضای مجازی واینترنت بودکه باازبین بردن فاصله هاوامکان دسترسی آنلاین ولحظه ای به یکدیگر وهمچنین بسترارتباط مستقیم بامشتریان در سراسرایران را لذا باچنین هدف ونگرشی اقدام به تاسیس این سایت نمودیم این سایت شایددرنگاه اول یک سایت تبلیغاتی به نظربرسدکه البته همینطورهم هست ولی درواقع یک سندیکای صنفی مردم نهاد غیر دولتی است که بااستقبال هرچه بیشترهمکاران صنفی انشاله به غیراز امکانات برشمرده اقدام به پیشبرداهداف ورفع خواسته های  صنفی همکاران خواهدنمود مابزودی انجمن تالارگفتگوی دیزل بوک رابرروی همین دامنه راه اندازی میکنیم تا تمام همکاران صنفی قادربه ایجادبرقراری گفتگووتبادل نظرات مستقیم خودبه صورت آنلاین باشند وهدف اصلی در همه این اقدامات  ارتقا ورونق بیشتر کسب وکارهادرسراسرایران میباشد.لذا ازهمکاران محترم تقاضاداریم باثبت تبلیغ کسب وکارخودوپیوستن به این سایت باعث قدرت وتحکیم اهداف وسیاست های صنفی خود دراین فضای امن آنلاین  شونداین سایت به شخص خاصی تعلق نداردبلکه برای تمام همکاران صنفی به عنوان خانه دوم همه مادرحال فعالیت وسرویس دهی است وپشتیبانی همگان را میطلبد.